VeebiABC


< Lisalugemist | Sisukord

Erisümbolite tabel

HTML erisümbolid
Kood Sümbol Kirjeldus
&#00; - &#08; Ei kasutata
&#09; Tabulatsioon
&#10; Reavahetus (line feed)
&#11; - &#12; Ei kasutata
&#13; Reavahetus (carriage return)
&#14; - &#31; Ei kasutata
&#32; Tühik
&#33; ! Hüüumärk
&#34; " Küsimärk
&#35; # "Trellid" ehk numbrisümbol
&#36; $ Dollarimärk
&#37; % Protsendimärk
&#38; & Ampersand ehk "ja"-sümbol
&#39; ' Ülakoma ehk apostroof
&#40; ( Vasak ümarsulg
&#41; ) Parem ümarsulg
&#42; * Tärn (korrutusmärk)
&#43; + Plussmärk
&#44; , Koma
&#45; - Miinus (poolitusmärk)
&#46; . Punkt
&#47; / Kaldkriips (jagamismärk)
&#48; - &#57; 0 ... 9 Numbrid
&#58; : Koolon
&#59; ; Semikoolon
&#60; < "Väiksem kui"-märk
&#61; = Võrdusmärk
&#62; > "Suurem kui"-märk
&#63; ? Küsimärk (teine variant)
&#64; @ "kommerts-A", "kassisaba", "at"...
&#65; - Z A - Z Ladina suurtähed
&#91; [ Vasak kantsulg
&#92; \ Kurakaldkriips
&#93; ] Parem kantsulg
&#94; ^ Karee ehk "katus"
&#95; _ Allkriips
&#96; ` Rõhumärk accent grave
&#97; - &#122; a - z Ladina väiketähed
&#123; { Vasak looksulg
&#124; | Püstkriips
&#125; } Parem looksulg
&#126; ~ Tilde ehk lainejoon (õ-kriips)
&#127; - &#159; Ei kasutata
&#160; Katkestuseta tühik (kasutatakse pikkades failinimedes)
&#161; ¡ Pööratud hüüumärk
&#162; ¢ Sendimärk
&#163; £ Naelsterlingimärk
&#164; ¤ Üldine rahamärk
&#165; ¥ Jeenimärk
&#166; ¦ Katkega püstkriips
&#167; § Paragrahvimärk
&#168; ¨ Dierees ehk "täpid"
&#169; © Copyright ehk autorikaitsemärk
&#170; ª "a" Ülaindeksina
&#171; « Vasakpoolsed suured jutumärgid
&#172; ¬ Loogilise eituse märk
&#173; ­ Poolitusmärk
&#174; ® Registreeritud kaubamärgi tähis
&#175; ¯ Rõhujoon
&#176; ° Kraadimärk
&#177; ± Pluss/miinus -märk
&#178; ² Ruudumärk, 2 ülaindeksina
&#179; ³ Kuubimärk, 3 ülaindeksina
&#180; ´ Rõhumärk accent acute
&#181; µ Kreeka "müü"
&#182; Lõigumärk
&#183; · Keskpunkt
&#184; ¸ Sedill ehk alakoma
&#185; ¹ 1 ülaindeksina
&#186; º "o" ülaindeksina
&#187; » Parempoolsed suured jutumärgid
&#188; ¼ Neljandik
&#189; ½ Kahendik
&#190; ¾ Kolm neljandikku
&#191; ¿ Pööratud küsimärk
&#192; À
&#193; Á
&#194; Â
&#195; Ã
&#196; Ä
&#197; Å
&#198; Æ
&#199; Ç
&#200; È
&#201; É
&#202; Ê
&#203; Ë
&#204; Ì
&#205; Í
&#206; Î
&#207; Ï
&#208; Ð Islandi suur "eth" (pehme)
&#209; Ñ
&#210; Ò
&#211; Ó
&#212; Ô
&#213; Õ
&#214; Ö
&#215; × Suur korrutusmärk
&#216; Ø Skandinaavia suur "Ö"
&#217; Ù
&#218; Ú
&#219; Û
&#220; Ü
&#221; Ý
&#222; Þ Islandi suur "th" (tugev)
&#223; ß Saksa pikk "s"
&#224; à
&#225; á
&#226; â
&#227; ã
&#228; ä
&#229; å
&#230; æ
&#231; ç
&#232; è
&#233; é
&#234; ê
&#235; ë
&#236; ì
&#237; í
&#238; î
&#239; ï
&#240; ð Islandi väike "eth" (pehme)
&#241; ñ
&#242; ò
&#243; ó
&#244; ô
&#245; õ
&#246; ö
&#247; ÷ Jagamismärk
&#248; ø Skandinaavia väike "ö"
&#249; ù
&#250; ú
&#251; û
&#252; ü
&#253; ý
&#254; þ Islandi väike "th" (tugev)
&#255; ÿ


< Lisalugemist | Sisukord

2003-2023 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst